Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Tách kí tự số thành mảng từ chuỗi ban đầu

Cập nhật: 1/10/2020 | 11:03:27 PM

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím; sau đó in ra màn hình các kí tự số trong chuỗi theo mảng + chuỗi mới.

💥 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím (không quá 200 kí tự) và in ra màn hình các kí tự số trong chuỗi theo mảng + chuỗi mới.

📣 Lời giải:

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define max 200

void OutArray(int a[],int n)

{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++)
        {
            printf("a[%d] = %c\n",i,a[i]);
        }
}

char TrimString(char s[],int a[])
{
    int len=strlen(s);
    int n=0;
    int i;
    
    for(i=0;i<len;i++)
        {
            if((s[i]>='0') && (s[i]<='9'))
                {
                    a[n] = s[i];
                    n++;
                        int j;
                        for(j=i;j<len;j++)
                            {
                                s[j]=s[j+1];
                            }
                        s[j+1]='\0';
                        i--;
                }
        }
    printf("Chuoi ky tu: %s\n",s);
    OutArray(a,n);
}

int main()

{    
    char s[max];
    int a[max];
    
    printf("Nhap chuoi ki tu ban dau: ");
    gets(s);
    TrimString(s,a);
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054