Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Chuyển kí tự đầu tiên của chuỗi được viết hoa

Cập nhật: 1/10/2020 | 12:07:19 PM

Viết chương trình in ra màn hình chuỗi mới có kí tự đầu tiên được viết hoa của một chuỗi.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình nhập vào bàn phím một chuỗi (không quá 200 kí tự), in ra màn hình chuỗi mới có kí tự đầu tiên được viết hoa.

📣 Lời giải:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "string.h"
#define MAX_LENGTH 200
void replowcase(char *str);
 
int main()
{
    char str[MAX_LENGTH];
    char c;
    printf("\nNhap chuoi khong qua 200 ki tu: ");
    fflush(stdin);
    gets(str);
    printf("Chuoi ki tu ban dau: %s\n", str);
    replowcase(str);
    printf("Chuoi ki tu moi: %s\n", str);
    getch();
}
 
//Replace first character of each word into uppercase
void replowcase(char *str)
{
    int length = strlen(str);
    int i;
    bool isSpace = false;
    for (i = 0; i < length; i++)
    {
        // the first character of string
        if (i == 0 && str[i] != ' ' && str[i] != '\t')
        {
            if (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a')
            {
                str[i] = str[i] - 32;
            }
        }
        if (str[i] == ' ' || str[i] == '\t')
        {
            isSpace = true;
        }
        else if (isSpace)
        {
            if (str[i] <= 'z' && str[i] >= 'a')
            {
                str[i] = str[i] - 32;
            }
            isSpace = false;
        }
    }
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054