Chào mừng Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh cùng các em học sinh đến với CASESTUDY24H!
Banner 02
Banner 01
Banner 03

Lập trình C | Đảo ngược chuỗi ký tự

Cập nhật: 30/9/2020 | 11:11:17 PM

Viết chương trình đảo ngược chuỗi được nhập vào từ bàn phím.

🔰 Bài toán:

Viết chương trình đảo ngược chuỗi được nhập vào từ bàn phím (số kí tự tối đa không vượt quá 200).

📣 Lời giải:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h" // thu vien ham malloc()
#include "string.h" // thu vien ham memset()
 
#define MAX_LENGTH 200
 
char* InvertString(char *str);
 
int main()
{
    char str[MAX_LENGTH];
    printf("\nNhap chuoi khong qua 200 ki tu: ");
    fflush(stdin);
    gets(str);
    printf("\nChuoi dao nguoc: %s \n", InvertString(str));
    printf("============================\n");
    printf("Casestudy24h, chuc cac ban hoc tap tot!");
    getch();
}
// Ham dao cac ki tu trong chuoi
char* InvertString(char *str)
{
    char *pTemp;
    int length = strlen(str);
    int i = 0;
    pTemp = (char*)malloc(length + 1);
    if(pTemp == NULL)
    {
        printf("\nError in memory");
        return NULL;
    }
    memset(pTemp, NULL, length + 1); // assign pTemp = NULL
    while(i < length)
    {
        *(pTemp + i) = *(str + length - 1 - i);
        i++;
    }
    *(pTemp + i) = '\0';
     
    return pTemp;
}

ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG

Nhắn tin Facebook Zalo: 093 2697 054